Regulamin 18. Pieszej Pielgrzymki Krosno – Kalwaria Pacławska

UWAGA: PRZED WYJŚCIEM Z DOMU PROSIMY ZMIERZYĆ TEMPERATURĘ!!!
1.
Piesza Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym. Jej celem jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz modlitwa i ofiara w intencji Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny.
Pielgrzymkę powinien cechować duch modlitwy, ofiary i miłości oraz porządek zewnętrzny. Ze względu na pokutny charakter zakazuje się na pielgrzymce: palenia papierosów, picia jakichkolwiek napojów alkoholowych. Ubiór pątnika powinien być skromny (zasłonięte ramiona i kolana). Używanie telefonów komórkowych dopuszczalne jest tylko na postojach.
2.
W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto:
a) akceptuje jej religijny charakter (codzienna Msza Święta, medytacja, konferencje, wspólne modlitwy, śpiewy);
b) dokonał zapisu, nosi w sposób widoczny znaczek, legitymację pielgrzyma;
c) jest fizycznie przygotowany do przejścia codziennie ok. 33 km.;
d) jest pełnoletni. Udział nieletnich jest możliwy według następujących zasad: do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie opiekuna – osoby dorosłej idącej w tej samej grupie, – w wieku 16-18 lat – na podstawie złożonego wcześniej (tj. przy zapisie) pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów;
e) złoży w dniu wyjścia stosowne oświadczenie wynikające z wprowadzenia norm regulujących udział w życiu społecznym podczas trwającej pandemii koronawirusa;
f) będzie dokładnie przestrzegał regulaminu oraz zaleceń przewodników i służby porządkowej.
3.
Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:
a) przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych;
b) zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody);
c) wskazań służby porządkowej pielgrzymki.
4.
Ekwipunek pielgrzyma:
a) dokumenty tożsamości, (także legitymację pielgrzyma);
b) różaniec, śpiewnik;
c) odpowiedni ubiór: (wygodne i skromne ubranie – rozchodzone buty – dwie pary, okrycie przed deszczem, nakrycie głowy przed słońcem), maseczki szt. 2;
d) karimatę – coś do siedzenia na postoju;
e) wyżywienie całodzienne;
f) leki i środki opatrunkowe: (bandaż elastyczny i zwykły, spirytus salicylowy, środki do pielęgnacji stóp, leki osobiste); Oktanisept;
g) długopis, pieniądze w niewielkiej ilości;
h) mały plecak z prowiantem na cały dzień, garnuszek, nóż, łyżka.
5.
Bagaż. W czasie epidemii pielgrzym posiada jedynie bagaż podręczny, który ma z sobą podczas wędrowania.
6.
Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce mogą towarzyszyć tylko samochody służbowe. Samochody prywatne nie mogą towarzyszyć pielgrzymom. Wyjątek stanowią samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki.
Regulamin 18. Pieszej Pielgrzymki Krosno – Kalwaria Pacławska
7.
Organizatorzy pielgrzymki będą w miarę możliwości dostarczać na trasie wodę. O wyżywienie podczas pielgrzymowania w czasie epidemii pątnicy troszczą się we własnym zakresie (ze względu na charakter pokutny pielgrzymki i niebezpieczeństwo zachorowań zakazuje się spożywania lodów).
8.
W czasie epidemii nie będą organizowane noclegi na trasie przemarszu.
Pątnicy na trasę przyjeżdżają w godzinach porannych i po przejściu odcinka dnia wracają wcześniej zorganizowanym przez ojca przewodnika środkiem lokomocji.
9.
Przemarsz pątników odbywa się w uformowanej kolumnie (w czasie epidemii 150-osobowej), za znakami prawą stroną drogi. W czasie marszu pątnik idzie w grupie. Nie wolno samowolnie odłączyć się od kolumny w czasie marszu.
10.
Każdy pątnik nosi ze sobą małą apteczkę i drobne zabiegi, nie wymagającej pomocy fachowej, wykonuje sam. W cięższych przypadkach powinien zgłosić się do punktu sanitarnego. W przypadku niedyspozycji fizycznej uczestnik pielgrzymki (za zgodą służby medycznej) może być podwieziony służbowym samochodem na kolejny postój.
11.
Pielgrzym wobec wszystkich kieruje się Chrystusowym przykazaniem miłości. Do innych pątników zwracamy się przez: „Bracie”, „Siostro”. Myśli o innych, dzieląc się z nimi słowem, pożywieniem, radością. Gospodarzom i innym dobroczyńcom okazuje wdzięczność.
12.
Wszyscy pielgrzymi są odpowiedzialni za:
a) wymianę duchowych wartości wewnątrz grupy i ze spotkanymi ludźmi z zewnątrz;
b) tworzenie atmosfery braterstwa, radości i bezinteresownej pomocy;
c) zachowanie porządku i bezpieczeństwa na drodze, czystości na postojach;
d) kontynuowanie i rozwijanie pielgrzymkowych tradycji (spotkania parafialne, kontakt osobisty i korespondencyjny, wzajemna łączność w modlitwie).
13.
Uczestnicy 18. Pieszej Pielgrzymki Krosno – Kalwaria Pacławska wyrażają zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na fotografiach i nagraniach wideo realizowanych na zlecenie organizatora, a także na nieodpłatne wykorzystanie tych materiałów przez Organizatorów w celach zgodnych z obowiązującym prawem.
14.
Zapis na Pielgrzymkę i odbiór legitymacji pielgrzyma jest równoznaczną z akceptacją regulaminu 18. Pieszej Pielgrzymki Krosno – Kalwaria Pacławska.
Nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymki oraz zaleceń księży przewodników i służb porządkowych, a także postępowanie niezgodne z istotnymi celami i duchem pielgrzymki pociąga za sobą sankcje wykluczenia z grona pielgrzymów.