sakramenty

Pan mi objawił, byśmy się witali tym pozdrowieniem: Niech Pan obdarzy cię pokojem! -św. Franciszek z Asyżu

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa nie jest rzeczywistością jedynie ludzką. Małżeństwo z ustanowienia Bożego jest związkiem między mężczyzną i kobietą, którzy za obopólną zgodą łączą się jako mąż i żona. Małżeństwo chrześcijańskie we wzajemnej miłości obojga małżonków jest odzwierciedleniem miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie względem człowieka. W tym sensie w akcie zawarcia małżeństwa na wzór Jezusa Chrystusa, miłujący się małżonkowie ofiarują się sobie wzajemnie i wspólnie ofiarują siebie Bogu, tworząc nowy związek – komunię miłości i wzajemnego oddania.

Terminy celebracji sakramentu małżeństwa

• w soboty o godz. 14.00 · 15.00

Przygotowanie do ślubu

Pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej

W czasie tego spotkania ustala się termin ślubu. Powinno się zadbać o to odpowiednio wcześnie, tak żeby preferowany termin był wolny.

Drugie spotkanie w kancelarii parafialnej

W czasie tego spotkania przeprowadza się rozmowę kanoniczno-duszpasterską (protokół małżeński). Narzeczeni powinni umówić się na tę wizytę nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 3 miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu.

Wówczas w kancelarii należy przedłożyć:

dowody osobiste narzeczonych

• jeśli narzeczeni byli ochrzczeni w innej parafii, świadectwo chrztu świętego zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i adnotację o stanie wolnym kandydatów

świadectwo katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku braku powyższego, potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego

• trzy egzemplarze „zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się w USC, jest ważne przez 3 miesiące od daty wydania)

• zaświadczenie o udziale w kursie przedmałżeńskim

• zaświadczenie o udziale w katechezach przedślubnych

• zaświadczenie z uczestnictwa w rozmowach indywidualnych w poradni rodzinnej

• jeśli ani narzeczony, ani narzeczona nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów na ślub w naszym kościele (jeśli jedno z nich jest naszym parafianinem[1], taka zgoda nie jest konieczna)

w czasie spisywania protokołu nupturientom (osobą mającym zawrzeć związek małżeński) spoza naszej parafii duszpasterz wypisuje zapowiedzi przedmałżeńskie, które należy dostarczyć własnemu proboszczowi

• osoby owdowiałe chcące ponownie zawrzeć sakrament małżeństwa muszą dostarczyć świadectwo śmierci zmarłego małżonka

Organizacja ceremonii

w dniu ślubu 20 minut przed rozpoczęciem ceremonii narzeczeni i świadkowie składają podpisy w księdze małżeństw i dokumentach z Urzędu Stanu Cywilnego

tydzień przed ceremonią – w kancelarii odbywa się spotkanie, w czasie którego omawiany jest przebieg liturgii sakramentu oraz ustalenie wystroju kościoła

prosimy o nie sypanie kwiatów, ryżu i monet na schodach kościoła

[1] PARAFIANIN to osoba, która przyjęła sakrament chrztu świętego oraz zamieszkuje administracyjny teren danej wspólnoty Kościoła. Zameldowanie nie czyni nikogo członkiem danej wspólnoty (czyli parafianinem). Parafianinem staje się każda osoba, która od co najmniej 3 miesięcy mieszka w obrębie parafii.